بدون عنوان


آثار دیگر حامد اصلانیان

گالری کاما | حامد اصلانیان | رویای چینی

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

رویای چینی , 1383

امضا شده, 1383 اکریلیک روی بوم 100 x 150 x 2 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | مادر

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

مادر , 1387

امضا شده, 1387 اکریلیک روی بوم 77 x 100 x 2 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1381

امضا شده, 1381 آبرنگ روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1386

امضا شده, 1386 اکریلیک روی مقوا 70 x 90 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1382

امضا شده, 1382 اکریلیک روی مقوا 80 x 60 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | روضه رضوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

روضه رضوان , 1385

امضا شده, 1385 اکریلیک روی بوم 80 x 120 x 2 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1387

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 x 2 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1385

امضا شده, 1385 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 x 2 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | اگر ترك شيرازي به دست آرد دل ما را

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

اگر ترك شيرازي به دست آرد دل ما را

امضا شده اکریلیک روی بوم 206 x 145 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | شه دل دل سوار

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

شه دل دل سوار , 1388

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی بوم 200 x 145 x 4 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 آکریلیک روی مقوا 50 x 70 x 2 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 اکریلیک روی مقوا 50 x 70 x 2 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1383

امضا شده, 1383 ترکیب مواد روی بوم 120 x 80 x 2 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1380

امضا شده, 1380 جوهر و آبرنگ روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1379

امضا شده, 1379 آبرنگ روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1380

امضا شده, 1380 آبرنگ روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان |   بدون عنوان

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان

امضا شده اکریلیک روی مقوا 70 x 70 x 2 cm

گالری کاما | حامد اصلانیان | اگر ترك شيرازي به دست آرد دل ما را

حامد اصلانیان (ت‌.‌ت‌.1362)

اگر ترك شيرازي به دست آرد دل ما را , 1388

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی بوم 200 x 145 x 4 cm

حامد اصلانیان

بدون عنوان - 1396

اکریلیک روی مقوا 50 x 70 x 2 cm قاب 63 x 83 x 3 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1801021251160

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری