برای تو


درباره اثر

در مجموعه نبضِ زمين، نگاه من به جغرافيايي انساني كه همواره از ارتفاع به زمين بوده است ، جايي بينِ آسمان، سطحِ زمين و اعماقِ آن، شناور است .

از ارتفاع بالا زمين و زندگی انسان،  با تمامی دغدغه‌هايش در بطنِ طبيعت و مدرنيته ، در بسترِ فضائی آبستره و تركيب آن با بافت شهری، ديده می‌شوند، كه بنابر مقتضيات دنيای ذهنی امروزِ من، بر پايه تغييرات و تحولاتِ درونی و بيرونی، از نزديكترين دغدغه‌های شخصی تا بزرگترين بحران‌های جهانی شكل گرفته است .

فرم های جنينی كه در آثارِ من نماد زندگی، نبضِ هستی و اميدِ به آينده هستند، جايی در اعماق نهان شده‌اند و محافظت می‌شوند تا روزی بذرِ دنيايی سالم‌تر و شادتر شوند.


نظر کارشناس

در این تحلیل نقاشیهای بیتا وکیلی ،  با تکیه بر تئوری لوتمان در خصوص سمیوسفر تحلیل و سپس به سبک او پرداخته شده است.

بر اساس تئوری لوتمان و در نظر گرفتن فضا به عنوان ویژگی فرازبانی، گونهشناسی فرهنگ، یعنی جداسازی «فرهنگ آشنا» از «فرهنگ دیگری» مطرح میشود. بر اساس این الگوی فرهنگی، «فرهنگ آشنا» دارای ویژگیهایی مانند نظاممندی، پیوستاری، مشروعیت و ... است و در مقابل «فرهنگ دیگری» بینظم، نابسامان، هیولاوار و وحشی تلقی میشود. هر چند «فرهنگ آشنا» برای تثبیت هویت خود، اتفاقاً و به شکل تناقض گونهای  ناچار به پذیرش «فرهنگ دیگری» و ارتباط تعاملی با آن در مراحلی خواهد بود.

با این توضیح مقدماتی، با آثار وکیلی مواجه خواهم شد و در میانه تحلیل، تئوری لوتمان را در ارتباط با آثارش بیان خواهم کرد.تبلور و تولد در هسته مرکزی به صورت یک جنین نشان داده شده است. این جنین نماینده فرهنگ آشناست. در حاشیه در مقابل تولد و طبیعت، جهان صنعتی و آسمان خراشهایی با سوزنهای منگنه، هیولاوار بالا رفتهاند که نماینده فرهنگ بیگانه و دیگری هستند. اساسا لوتمان ساختار سمیوسفر را ساختاری نامتقارن میداند و این عدم تقارن به شکل روشنی در ارتباطِ بین "مرکز" تولد  -فرهنگ آشنا- و "حاشیه" آن –یعنی فرهنگ دیگری- خود را نشان داده است.

فضاهای نابسامان شهری و صنعتی که حاشیه را شکل دادهاند اصل یکی از آثار وکیلی را تشکیل داده است. فضای حاشیهای که غالب بر هسته و پیدایش از دل طبیعت است. رنگهای مرده و تیره در حاشیه نیز در تقابل رنگهای بر گرفته از طبیعت و نوع قلم کشیدنهای ظریف او در مرکز دارد که مرکز را به سوی نقاشیهای مینیاتوروار و شرقی برده و در مقابل، تضاد و البته تعامل کنش گونه با یک جامعه افسارگسیخته به تصویر کشیده است. یک خط روایی میتوان از دل اين مجموعه آثار بر اساس ساختار سمیوسفری بیرون کشید. حاشیهای که مرکز را در ابتدای روایت پس میزند و خود را غالب بر کل نشان میدهد، کمکم رنگ میبازد. این رنگ باختن هنگامی صورت میپذیرد که رنگهای مرکز باز شدهاند. فضای مرکز بسطیافته میشود. جنین بزرگتر شده است،  این مرکز است که فضای حاشیهای را در نظام سمیوسفر پس خواهد زد. مرکز که قدرت یافته است. طیف رنگها نیز بازتر میشود تا اوج زیباییشناسی تابلوهایش در فیگوری نمایان گردد که از هسته و مرکز شکل گرفته و در حال پس زدن فضای حاشیهای است.
مجيد رحيمي جعفري


نمایشگاهها

گالری کاما | بیتا وکیلی | Exhibition | نبض زمين

گالری لندن

نبض زمين

نمایشگاه انفرادی, 08 آذر - 09 بهمن


آثار دیگر بیتا وکیلی

گالری کاما | بیتا وکیلی | ماهی و مرجان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

ماهی و مرجان , 1393

شهریور امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1395

عبور باید کرد امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1391

شهریور امضا شده, 1391 ترکیب مواد روی بوم 110 x 70 x 2.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | لالایی برای تهران

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

لالایی برای تهران , 1396

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 135 x 225 x 4.5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بدون عنوان , 1396

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | هفت سالگي

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

هفت سالگي , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | کشاکشِ رنگين

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

کشاکشِ رنگين , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 110 x 320 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | همه مي ترسيم

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

همه مي ترسيم , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | از هر ذره جان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

از هر ذره جان , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 190 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | خواب بوده ام  خواب ديده ام

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

خواب بوده ام خواب ديده ام , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بعدها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بعدها , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | نزديكِ دورها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

نزديكِ دورها , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 40 x 70 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | در آستانه

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

در آستانه , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | انتها ابتدا

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

انتها ابتدا , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | آخرين گنج

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

آخرين گنج , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بذرِ پنهاني

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

بذرِ پنهاني , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | زیر پوست من

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌.1352)

زیر پوست من , 1397

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

بیتا وکیلی

برای تو - 1397

از مجموعه نبض زمین ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm امضا شده در پایین CoA no. 1811061420260

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری