هذلولی


نمایشگاهها

گالری کاما | آرزو اسکندری | Exhibition | کوک‌های عصیانگر

گالری تهران

کوک‌های عصیانگر

نمایشگاه انفرادی, 14 تیر - 19 تیر


آثار دیگر آرزو اسکندری

گالری کاما | آرزو اسکندری | نابرابری

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌.1363)

نابرابری , 1398

کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 85 x 55 cm

گالری کاما | آرزو اسکندری | تنیدن

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌.1363)

تنیدن , 1398

کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 55 x 85 cm

گالری کاما | آرزو اسکندری | منطقه ممنوعه

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌.1363)

منطقه ممنوعه , 1398

کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 55 x 85 cm

گالری کاما | آرزو اسکندری | خون بازی

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌.1363)

خون بازی , 1398

کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 55 x 85 cm

گالری کاما | آرزو اسکندری | سرخ کبود

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌.1363)

سرخ کبود , 1398

کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 55 x 85 cm

گالری کاما | آرزو اسکندری | ارتش سرخ

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌.1363)

ارتش سرخ , 1398

کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 55 x 85 cm

گالری کاما | آرزو اسکندری | کیش و مات

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌.1363)

کیش و مات , 1398

کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 55 x 85 cm

گالری کاما | آرزو اسکندری | این چنین سرخ و لوند بر خاربوته ی خون شکفتن

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌.1363)

این چنین سرخ و لوند بر خاربوته ی خون شکفتن , 1398

کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 55 x 85 cm

گالری کاما | آرزو اسکندری | برابری

آرزو اسکندری (ت‌.‌ت‌.1363)

برابری , 1398

کوک‌های عصیانگر امضا شده, 1398 دوخت روی بوم 85 x 55 cm

آرزو اسکندری

هذلولی - 1398

از مجموعه کوک‌های عصیانگر دوخت روی بوم 55 x 85 cm امضا شده در پشت CoA no. 1907031521406

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری