بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | عارف رودباری | Exhibition | ورزا

گالری تهران

ورزا

نمایشگاه انفرادی, 05 بهمن - 10 بهمن


آثار دیگر عارف رودباری

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 45 x 16 x 10 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 55 x 12 x 20 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 فلز 65 x 30 x 10 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 45 x 24 x 26 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 70 x 37 x 38 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 60 x 120 x 30 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 70 x 115 x 40 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 90 x 165 x 30 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 160 x 70 x 70 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 80 x 140 x 58 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 120 x 200 x 100 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 80 x 125 x 60 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 65 x 185 x 60 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 70 x 140 x 60 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز 60 x 98 x 44 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز روی برد 150 x 180 x 5 cm

گالری کاما | عارف رودباری | بدون عنوان

عارف رودباری (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 فلز روی برد 200 x 200 x 5 cm

عارف رودباری

بدون عنوان - 1396

فلز 50 x 15 x 30 cm امضا شده در پایین CoA no. 1901211221553

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری