خبیری


نمایشگاهها

گالری کاما | امیر شهاب رضویان | Exhibition | ٥٧ تا ٦٧ انقلاب و جنگ  به روايت اميرشهاب رضويان

گالری تهران

٥٧ تا ٦٧ انقلاب و جنگ به روايت اميرشهاب رضويان

نمایشگاه انفرادی, 29 شهریور - 03 مهر


آثار دیگر امیر شهاب رضویان

گالری کاما | امیر شهاب رضویان | سینما الوند

امیر شهاب رضویان (ت‌.‌ت‌.1344)

سینما الوند , 1393

امضا شده, 1393 چاپ روی کتان 100 x 150 cm

گالری کاما | امیر شهاب رضویان | تانک محافظ

امیر شهاب رضویان (ت‌.‌ت‌.1344)

تانک محافظ , 1393

امضا شده, 1393 چاپ روی کتان 100 x 150 cm

گالری کاما | امیر شهاب رضویان | روز سینما سوزان

امیر شهاب رضویان (ت‌.‌ت‌.1344)

روز سینما سوزان , 1393

امضا شده, 1393 چاپ روی کتان 100 x 150 cm

گالری کاما | امیر شهاب رضویان | روز حمله

امیر شهاب رضویان (ت‌.‌ت‌.1344)

روز حمله , 1395

امضا شده, 1395 چاپ روی کتان 100 x 150 cm

گالری کاما | امیر شهاب رضویان | خشم سرگرد

امیر شهاب رضویان (ت‌.‌ت‌.1344)

خشم سرگرد , 1395

امضا شده, 1395 چاپ روی کتان 100 x 150 cm

گالری کاما | امیر شهاب رضویان | فالح بلناسب

امیر شهاب رضویان (ت‌.‌ت‌.1344)

فالح بلناسب , 1398

امضا شده, 1398 چاپ روی کتان 100 x 150 cm

گالری کاما | امیر شهاب رضویان | بمباران پسوه

امیر شهاب رضویان (ت‌.‌ت‌.1344)

بمباران پسوه , 1398

امضا شده, 1398 چاپ روی کتان 100 x 150 cm

گالری کاما | امیر شهاب رضویان | روز شادمانی

امیر شهاب رضویان (ت‌.‌ت‌.1344)

روز شادمانی , 1392

امضا شده, 1392 چاپ روی کتان 100 x 150 cm

امیر شهاب رضویان

خبیری - 1398

چاپ روی کتان 150 x 150 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1909171639044

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری