زمان زمانی

زمان زمانی

بدون عنوان

زمان زمانی بدون عنوان

امضا شده, 1354 رنگ و روغن روی بوم 60 x 80 cm

بدون عنوان

زمان زمانی بدون عنوان

امضا شده, 1354 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 cm

بدون عنوان

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی, 12 مرداد - 23 مرداد

مقاله‌ای در دسترس نیست.