ویدا جیلانچی

ویدا جیلانچی

نقاشی را از کودکی نزد اساتید شروع کردم و در دانشگاه به ادامه تحصیل ان پرداختم. ۱۵ سال سابقه کار در زمینه نقاشی و حضور در نمایشگاهای داخلی وخارجی ایتالیا, یونان و...دارم.

همواره به تصویر کشیدن احساسات و عواطف خود و ادم ها در حالتها و موقعیتهای متفاوت مورد علاقه ام بوده است که در مجموعه مختلف اثارم سعی در به تصویر کشیدن برداشت ها و نگاهم به آنها داشته ام.

از انجا که از دیدگاه ام در زندگی معاصر شهرمان اکثرا هنگام خوشحالی, ناراحتی, قرار ملاقات, به همراه, تنهایی و... به کافه میروند و معمولا به حال بهتری میرسند و اوقات ارومی را سپری میکنند می توان گفت جایگاه کافه به نوعی آرامش معاصرمان شده است. با رنگها وخطوط مورد علاقه ام  سعی در به تصویر کشیدن آن از نگاه خودم داشتم

 • رتبه اول کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر و معماری دانشجوی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر و معماری
 • چاپ تعدادی از اثار, انتشارات یساولی (۱۳۹۱)
 • نمایشگاه گروهی با پیشکسوتان گالری کمال الملک (۱۳۸۳)
 • نمایشگاه چاپ دستی گالری هنر (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه گروهی گالری سایه (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه نقاشی فرهنگسرای نیاوران (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه گروهی گالری اوا (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه گروهی گالری فردا  (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه گروهی کاخ نیاوران (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه گروهی ترکیه (۱۳۹۶)
 • حضور در ارت فیر پارما ایتالیا (۱۳۹۶)
 • حضور در ارت پادوا ایتالیا (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه گروهی یونان (۱۳۹۶)
 • نمایشگاه گروهی موزه معاصر فرهنگستان هنر (۱۳۹۷)
 • سومین دوره جشنواره ژکال (۱۳۹۷)
 • برگزیده ایبان ارت در جشنواره ژکال (۱۳۹۷)
 • نمایشگاه گروهی گالری خط سفید  (۱۳۹۷)
 • نمایشگاه گروهی سالیانه گالری دهش پور(۱۳۹۷)
 • نمایشگاه گروهی گالری خط سفید (۱۳۹۷)
 • برگزیده مسابقه فراخوان گالری خط سفید (۱۳۹۷)
 • نمایشگاه صد اثر صد هنرمند گالری گلستان (۱۳۹۷)
ﯾﮏ روز ﺧﻮب

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﯾﮏ روز ﺧﻮب

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 120 x 2 cm

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 120 x 2 cm

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

دﯾﺮوز ﻣﻌﺎﺻﺮ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) دﯾﺮوز ﻣﻌﺎﺻﺮ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 cm

ﮐﺎدو

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﮐﺎدو

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 80 x 2 cm

روز ﻃﻼﯾﯽ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) روز ﻃﻼﯾﯽ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm

اﯾﻨﺠﺎ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) اﯾﻨﺠﺎ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

ﮔﺬران

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﮔﺬران

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm

ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﺎن

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﺎن

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

پی ام

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) پی ام

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 80 x 100 x 2 cm

ﺑﯽ ﻗﺮار

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﺑﯽ ﻗﺮار

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 60 x 2 cm

ﻟﻐﺖ ب ﺟﺎ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﻟﻐﺖ ب ﺟﺎ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm

ﻣﺸﻮرت زرد

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﻣﺸﻮرت زرد

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 80 x 2 cm

آرامش معاصر

گالری تهران

آرامش معاصر

نمایشگاه انفرادی, 26 مرداد - 13 شهریور

مقاله‌ای در دسترس نیست.