بی نام

بی نام

بدون عنوان

بی نام (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 120 x 80 cm

بدون عنوان

بی نام (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 70 x 50 cm

بدون عنوان

بی نام (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 65 x 91 cm

بدون عنوان

بی نام (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده, 1354 رنگ و روغن روی بوم 60 x 100 cm

بدون عنوان

بی نام (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده, 1353 رنگ و روغن روی مقوا 60 x 80 cm

بدون عنوان

بی نام (ت‌.‌ت‌. 1279) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 100 x 70 cm

نمایشگاهی در کاما یافت نشد.

مقاله‌ای در دسترس نیست.