سماک

سماک

بدون عنوان

سماک بدون عنوان

امضا شده, 1344 پاستل روی مقوا 45 x 35 cm

بدون عنوان

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی, 12 مرداد - 23 مرداد

مقاله‌ای در دسترس نیست.