ناصر تقوایی

ناصر تقوایی

در تابستان ۱۳۲۰ خورشیدی، ۱۹۴۱ میلادی، در گرمای جنگ جهانگیر دوم، در قلب جنگلی از نخلهای ستبر و سبز، در یک روستای عرب نشین جزیره‌‌ی آبادان زاده شدم

در کودکــی بــه همــراه پــدر و مــادر بــه دور دســت تریــن بندرهــای دریــای جنــوب ســفر کــردم و هــر کاس ابتدایــی را در شــهری و ده کوره یــی خوانــدم و هفــت ســال بعــد کــه بــه زادگاه خــود برگشــتم در عالــم خیــال یــک ســندباد نوجــوان بــودم. در دبیرســتان بــه ادبیــات عاقــه داشــتم، امــا ریاضــی خوانــدم. در جوانــی داســتان کوتــاه می نوشــتم و فریفتــه شــیوه های نــو بــودم، امــا نمی دانــم چــی شــد کــه از ســینما ســر در آوردم. در ایــن مســیر بــه آدم هــای دنیــا دیــده ی دانــا برخــوردم و صحنه هــای جالــب، ولــی زندگــی خــودم هیــچ صحنــه جالبــی نــدارد. تنهــا شــانس مــن در زندگــی شــاید ایــن بــوده کــه بــا یــک تولــد ناخواســته هفتــاد ســال تمــام مثــل یــک آدم زیــادی در کنــار یــک ملــت کهنســال زندگــی کــرده ام

ســیزده داســتان کوتــاه، چهــارده فیلــم گزارشــی و مســتند، چهــار فیلــم کوتــاه داســتانی، شــش فیلــم بلنــد ســینمایی و یــک مجموعــه شــانزده ســاعته ی تلویزیونــی بــه اســم دایــی جــان ناپلئــون در کارنامــه مــن دیــده می شــود. بــه اضافــه ی یــک مجموعــه عکــس و اســاید از طبیعــت، زندگــی و فرهنــگ ایــن مــرز پرگهــر در نماهــای بیشــمار... بــا این همــه از دور تنبــل جلــوه می کنــم، چــرا کــه در ایــن ســال ها، بــه دلایلــی کــه ناگفتنــش بهتــر، کاهــای تــازه ی مــرا نــه کســی خوانــده، نــه کســی دیــده

از نیــم قــرن پیــش کــه فیلــم ســاختن را بــه عنــوان حرفــه برگزیــدم بــه مــرور دریافتــم کــه زندگــی در عالــم واقــع فــرق دارد بــا زندگــی در عالــم ســینما. در ســفر زندگــی بــرای خــودت می بینــی، امــا در ســفر ســینمایی بــرای دیگــران. دور یــا نزدیــک در هــر ســفر چیزهایــی می بینــی کــه نــه بــه درد ادبیــات میخــورد نــه بــه کار ســینما می آیــد، یــک دوربیــن عکاســی بهتریــن همــراه اســت. نمایــش چهــره ی ایــران در هــزار و یــک نمــا، در یــک آلبــوم چنــد جلــدی رویــای دیرینــه مــن بــوده و آنچــه را کــه تــا کنــون بــه نمایــش گذاشــته ام گام هــای اول اســت بــرای تحقــق آن رویــا. هــر چیــز خــوب یــا بــد کــه در ایــن مجموعــه بیایــد مربــوط می شــود بــه اصــل اثــر، مــن فقــط واســطه ی ایــن انتقــال بــوده ام، مثــل یــک عــکاس مبتــدی بــا یــک دوربیــن بیطــرف.

 

طوفان شن یک

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) طوفان شن یک

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

طوفان شن دو

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) طوفان شن دو

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

کوهرنگ

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) کوهرنگ

ابر و باد و مه و مه امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 120 x 80 cm

بدون عنوان

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 123 x 83 cm

بدون عنوان

ناصر تقوایی (ت‌.‌ت‌. 1320) بدون عنوان

امضا شده, 1389 چاپ عکس روی بوم 123 x 83 cm

گذر از زمان

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 01 تیر - 10 تیر

گذر از زمان

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 16 شهریور - 08 مهر

گذر از زمان

لس آنجلس

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 11 آبان - 23 آبان

مقاله‌ای در دسترس نیست.