مجید برزگر

مجید برزگر

مجید برزگر، متولد ۱۳۵۱، را می توان یکی از فیلمسازان برجسته ایران در تولید فیلم های کوتاه مستقل و پیشرو ایرانی دانست.

مجیــد برزگــر بــه عنــوان نویســنده، کارگــردان و تهیــه کننــده برنــده جوایــز معتبــر بین المللــی می باشــد و فیلم هــای وی اعــم از فیلم هــای ســینمایی، مســتند و فیلم هــای کوتــاه، در جشــنواره های گوناگــون از جملــه برلینالــه، ســن سباســتین، روتــردام، ســائوپائولو، تســالونیکی و بســیاری دیگــر بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

«یک شهروند کاما معمولی»، در سال ۱۳۹۵ به کارگردانی و نویسندگی مجید برزگر موفق به دریافت جایزه سپانتا در آی اف اف سان فرانسیسکو شد.

«پرویز»، فیلمــی دیگــر از مجیــد برزگــر در ســال ۱۳۹۲ موفــق بــه دریافــت جوایــز متعــددی از جملــه جایــزه ویــژه هیئــت داوران در جشــنواره فیلــم ســن سباســتین و جایــزه نتپــک در جشــنواره فیلــم آســیاتیکا فیلــم مدیالــه در شــهر رم ایتالیــا شــد و همچنیــن بــرای فیلــم «فصل باران‌های موسمی» در سال ۱۳۹۰، جایــزه ویــژه هیــات داوران را در ســی و چهارمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم ســائو پائولــو برزیــل کســب کــرد.

به عنــوان یــک تهیــه کننــده مســتقل، فیلم هــای مجیــد برزگــر توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب می کنــد. شــرکت تولیــد فیلــم وی به نام رینی پیکچرز، در سال ۱۳۷۷ با هدف توسعه و تهیه فیلم‌های مفهومی و فیلم‌های کوتاه تاسیس شد. فیلم «پریدن از ارتفاع کم» به تهیه‌کنندگی مجید برزگر در سال ۱۳۹۵ موفق به کسب جایزه فیپرشی در بخش پانوراما در جشنواره برلیناله شد. «ممیــرو» فیلمــی دیگــر کــه بــه تهیه کنندگــی مجیــد برزگــر توســط شــرکت رینــی پیکچــرز تولیــد شــد جایــزه فیپرشــی در بیســتمین جشــنواره فیلــم بوســان را از آن خــود کــرد. آخریــن فیلــم مجیــد برزگــر بــه عنــوان تهیــه کننــده، «والدرامــا» اســت کــه در ســال ۱۳۹۶ نامزد جایــزه بهتریــن فیلــم در جشــنواره فیلــم برلینالــه شــد.

۳۷

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) ۳۷

بالا افتاده امضا شده, 1396 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 64 cm

پرندگان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) پرندگان

امضا شده, 1395 چاپ عکس روی کاغذ 65 x 105 cm

شماره ۱۳  پراگ جمهوری چک

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) شماره ۱۳ پراگ جمهوری چک

بالا افتادن امضا شده, 1393 عکاسی دیجیتال 90 x 60 cm

  شماره ۲۰ گیلان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) شماره ۲۰ گیلان

امضا شده, 1394 عکاسی دیجیتال 90 x 150 cm

شماره ۲۳ پراگ جمهوری چک

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) شماره ۲۳ پراگ جمهوری چک

بالا افتادن امضا شده, 1396 عکاسی دیجیتال 90 x 90 cm

شماره ۸۵  منجیل

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) شماره ۸۵ منجیل

امضا شده, 1396 عکاسی دیجیتال 90 x 150 cm

آسمان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) آسمان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 56 x 100 cm

بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

امضا شده, 1394 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm

بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 100 x 70 cm

بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

بدون عنوان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) بدون عنوان

باران‌های فانتزی امضا شده, 1390 تركيب مواد روى بوم 70 x 100 cm

زمستان

مجید برزگر (ت‌.‌ت‌. 1351) زمستان

امضا شده, 1397 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 100 x 100 cm

گذر از زمان

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 01 تیر - 10 تیر

گذر از زمان

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 16 شهریور - 08 مهر

گذر از زمان

لس آنجلس

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 11 آبان - 23 آبان

مقاله‌ای در دسترس نیست.