جعفر پناهی

جعفر پناهی

جعفر پناهی (زاده ۲۰ تیر ۱۳۳۹ در میانه) کارگردان، فیلم نامه نویس و عکاس ایرانی است. پناهــی کارش را در ســینما بــه عنــوان دســتیار کارگــردان فیلم هــای عبــاس کیارســتمی آغــاز کــرد. بســیاری از فیلم هــای او تصویــری انتقــادی از مشــکات جامعــه ایرانــی ارائــه می دهنــد کــه ایــن امــر ســبب اعمــال محدودیت هایــی بــرای نمایــش آثــارش شده اســت. ســینمای جعفــر پناهــی اغلــب بــه عنــوان نئورئالیســم ایرانــی تعریــف شده اســت

او از کارگردان های مشهور و بزرگ سینمای ایران بوده که فیلمنامه و فیلم های سینمایی زیادی را در کارنامه خود دارد

تحصیلات

وی مدرک فوق لیسانس رشته کارگردانی خود را از دانشگاه صدا و سیما دریافت کرده است.

علاقه به داستان و قصه در کودکی

از کودکــی بــه داســتان نویســی و قصــه گویــی عاقــه زیــادی داشــت بــه گفتــه مــادرش زمانــی کــه او کــودک بــود بــه جــای اینکــه مــا برایــش قصــه بگوییــم او بــرای مــا داســتان تعریــف می کــرد و قــدرت تخیــل بســیار قــوی داشــت، کــه او را مجــاب کــرد کــه بــه نویســندگی و فیلمنامــه نویســی روی آورد.

پــدرش نقــاش ســاختمان بــود کــه مشــوق اصلــی وی در ایــن راه بــود، فعالیــت وی در زمینه دلستان نویسی در سن ۱۲ سالگی، بــا نوشــتن داســتانی کــه برنــده جایــزه کتابخانــه محلــه شــد آغــاز  گردیــد، ســپس بــرای نخســتین بــار بــه عنــوان بازیگــر در فیلــم کوتــاه فیــل و فنجــان ایفــای نقــش کــرد.

از دستیار ته جبهه و سربازی

بعــد از مدتــی فعالیــت در چنــد فیلــم کوتــاه بــه عنــوان دســتیار، دوربیــن عکاســی در دســت می گیــرد و شــروع بــه عکاســی می کنــد، ســپس بــه ســربازی رفــت و در جبهه هــای جنــگ کار عکاســی و برپایــی نمایشــگاه در پــادگان پرداخــت و بــه پیشــنهاد یکــی از مســئولان تلویزیــون بعنــوان مستندســاز، گزارش هــای متعــددی از عملیات هــای مختلــف جنــگ ایــران و عــراق تهیــه کــرد.

 

فیلم‌های جعفر پنامی 

اولیــن تجربــه ســینمایی جعفــر پناهــی در قالــب کارگردانــی در ســال ۱۳۷۴ بــا فیلــم ســینمایی بادکنــک ســفید بــه نویســندگی عبــاس کیارســتمی آغــاز گردیــد کــه موفــق بــه کســب ســیمرغ بلوریــن از ســیزدهمین جشــنواره فیلــم فجــر، (دوربیــن طایــی، فدراســیون هنــر و تجربــه، جایــزه انجمــن منتقــدان بین المللــی فیلــم) از چهــل و هشــتمین جشــنواره فیلــم کــن و همچنیــن بــه عنــوان بهتریــن فیلــم جشــنواره فیلــم توکیــو و ســائوپائولو برگزیــده شــد.

بعــد از موفقیــت چشــمگیر اولیــن فیلــم بلنــد (بادکنــک ســفید)، شــروع بــه ســاخت دومیــن فیلــم بلنــد خــود بــه نــام آینــه در ســال ۱۳۷۶ بــه عنــوان بازیگــر، تهیــه کننــده و نویســنده کــرد. دومیــن فیلــم وی نیــز توانســت برنــده جایــزه یوزپلنــگ طایــی در جشــنواره فیلــم لوکارنــو، برنــده جایــزه فیلــم نقــره ای بهتریــن کارگــردان آســیا از جشــنواره فیلــم ســنگاپور و برنــده جایــزه لالــه طایــی از جشــنواره فیلــم اســتانبول شــود. آخرین فیلم سینمایی وی، فیلم سه رخ نام دارد که موفق به دریافت نخل طای بهترین فیلمنامه در هفتاد و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن گردید. بیشــتر فیلم هایــی کــه وی ســاخته اســت در جشــنواره های معتبــر جهانــی جوایــز زیــادی را دریافــت کــرده و می تــوان جعفــر پناهــی را بــه عنــوان یکــی از پــر افتخارتریــن فیملســازان ایــران دانســت.

 

۱

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

۱۱

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۱

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

۱۳

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۳

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

۱۴

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۴

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

۱۶

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۱۶

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

۳

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۳

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

۷

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) ۷

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 78 cm

دریا به یاد آلان کودک کردی که هرگز به مقصد نرسید

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) دریا به یاد آلان کودک کردی که هرگز به مقصد نرسید

امضا شده, 1396 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 108 x 75 cm

تک درخت به یاد عباس کیارستمی

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) تک درخت به یاد عباس کیارستمی

امضا شده, 1397 چاپ عکس روی بوم 110 x 76 cm

بدون عنوان

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) بدون عنوان

امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 130 x 90 cm

بدون عنوان

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌. 1339) بدون عنوان

امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 130 x 90 cm

گذر از زمان

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 01 تیر - 10 تیر

گذر از زمان

گالری لندن

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 16 شهریور - 08 مهر

گذر از زمان

لس آنجلس

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 11 آبان - 23 آبان

مقاله‌ای در دسترس نیست.