غفاری

غفاری

بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌. 1329) بدون عنوان

امضا شده رنگ و روغن روی بوم 60 x 45 cm

بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌. 1329) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 cm

بدون عنوان

غفاری (ت‌.‌ت‌. 1329) بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 cm

بدون عنوان

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی, 12 مرداد - 23 مرداد

مقاله‌ای در دسترس نیست.