ابراهیم گلستان

ابراهیم گلستان

سید ابراهیم تقوی شیرازی مشهور به ابراهیم گلستان، (زاده ۲۶ مهر ۱۳۰۱ در شیراز)، کارگردان، داستان نویس، مترجم، روزنامه نگار و عکاس ایرانی است.

ابراهیم گلستان در سال ۱۳۴۰ برای فیلم یک آتش موفق به دریافت مدال برنز جشنواره فیلم کوتاه ونیز شد. ایــن جایــزه، اولیــن جایــزه بین المللــی بــرای یــک کارگــردان ایرانــی به شــمار مــی رود. 

ســبک ویــژه آثــار مکتــوب داســتانی وی در ســیر پیشــرفت داســتان معاصــر فارســی قابــل توجــه دانســته شده اســت و او را در کنــار دیگرانــی چــون بهــرام بیضایــی از انــدک شــمار ســخنوران ایرانــی به شــمار می آورنــد کــه هــم در ســینما و هــم در ادبیــات بــه یکســان پیشــرو و شــناخته بوده انــد. 

گلستان نخستین فرزند سید محمدتقی تقوی، روزنامه نگار شیرازی صاحب روزنامه گلستان، است.

دهه ۲۰ و ۳۰ خورشیدی

او در سال ۱۳۲۰ برای تحصیل حقوق به تهران آمد و در سن ۲۱ سالگی با دختر عمویش فخری گلستان ازدواج کرد، ســپس بــه عضویــت حــزب تــوده درآمــد و تحصیــل در دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران را نیمــه کاره رهــا کــرد. او در آن زمــان بــه عنــوان عــکاس روزنامه هــای رهبــر و مــردم بــه کار مشــغول بــود. وی در سال ۱۳۲۶، کتــاب اول خــود را کــه مجموعــه داســتانی بــا نــام «بــه دزدی رفته هــا» بــود، منتشــر کــرد.

وی پس از سال ۱۳۳۶، اســتودیوی ســینمایی خــود را بــا نــام «اســتودیو گلســتان» تأســیس کــرد و تعــدادی فیلــم مســتند بــرای یکــی از ســازمان های شــرکت نفــت ســاخت. یک آتش، مــوج و مرجــان و خــارا از ایــن جمله انــد. بــه دلیــل ایــن همکاری هــا، عــده ای از روشــنفکران آن دوره بــه وی لقــب «گلســتان نفتــی» داده بودنــد. یکــی از کســانی هــم کــه در برابــر ایــن قضایــا موضع گیــری صریــح کــرد و گلســتان را مــورد تقبیــح و شــماتت قــرار داد، جــلال آل احمــد بــود. او ســاختن فیلــم تبلیغاتــی مــوج و مرجــان و خــارا را نمونــه ای از رفتارهــای روشــنفکران واداده می دانســت.

گلســتان کارگــردان دو فیلــم داســتانی بــا نام هــای خشــت و آینــه (۱۳۴۴) و و اســرار گنــج دره جنــی (۱۳۵۰)، نیــز هســت. وی همچنیــن تهیه کننــده فیلــم خانــه ســیاه بــه کارگردانــی فــروغ فــرخ زاد بوده اســت.

وی تا سال ۱۳۴۵، مجموعه داستانی منتشر نکرد.

وی از سال ۱۳۵۷ در استان ساسکس انگلستان زندگی می‌کند. وی دو فرزنــد بــا نام هــای کاوه و لیلــی دارد؛ کاوه گلســتان عــکاس خبــری ایرانــی، در مأموریتــی در سال ۲۰۰۳ بــه همــراه گــروه خبــری بی بی ســی در عــراق بــر اثــر انفجــار میــن کشــته شــد؛ لیلــی گلســتان، به عنــوان مترجــم، نویســنده و مســئول گالــری گلســتان در ایــران فعالیــت می کنــد

بدون عنوان

ابراهیم گلستان (ت‌.‌ت‌. 1301) بدون عنوان

امضا شده چاپ عکس روی کاغذ 23.5 x 36.5 cm

گذر از زمان

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 01 تیر - 10 تیر

کامران شیردل ابراهیم گلستان فحاش است و در کنارش هنرمند

کامران شیردل ابراهیم گلستان فحاش است و در کنارش هنرمند

کامران شیردل مستندساز ایرانی گفت: برای همه گذشتگان احترام قائل هستم اما من از سینما متنفرم و ۴٠ سال است که فیلم نمی‌بینم.

25 تیر, 1397