آرام مسلم زاده

آرام مسلم زاده

آرام مسلم زاده متولد اصفهان فارغ التحصیل گرافیک ، تلاشگر در زمینه معرفی هنر قاجار و صفویه ایران در داخل و خارج از مرزهای ایران ، هیئت مدعو کنفرانس زنان موفق ۲۰۱۸ دبی ، نویسنده و تصویرگر کتاب کودک : ننه سرما و حاجی فیروز ، نمکی از داستانهای قدیمی ایرانی ، داستانهای اساطیری ایرانی

افتخارات:
خریداری یک اثر از مجموعه” قاجاریه من” توسط موزه تاریخ و ایران باستان اصفهان 
خریداری چند اثر از مجموعه نقاشی-خط توسط موزه هنرهای اسلامی اصفهان

نمایشگاه‌ها

  • نمایشگاه گروهی گالری نقش جهان (۱۳۷۶)
  • ​گالری سایه (۱۳۸۴)
  • گالری نقش جهان (۱۳۷۹)
  • مدعو افتخاری گالری ملکه مادر کاخ سعد آباد (۱۳۸۹)
  • نمایشگاه گروهی در دبی (۱۳۸۹)
  • نمایشگاه گروهی گالری ساربان (۱۳۹۰)
  • مدعو افتخاری نمایشگاه اساتید هنر اصفهان (۱۳۹۷)
ماه

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) ماه

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 150 cm

مهر

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) مهر

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 150 cm

قاجار ۱

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۱

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

قاجار ۲

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۲

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

قاجار ۳

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۳

امضا شده, 1395 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm

قاجار ۴

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۴

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

قاجار ۵

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۵

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm

قاجار ۶

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۶

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

قاجار ۷

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۷

امضا شده, 1393 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 120 cm

قاجار ۸

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۸

امضا شده, 1393 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 120 cm

صفویه ۱

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) صفویه ۱

امضا شده, 1396 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

صفویه ۲

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) صفویه ۲

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

صفویه ۳

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) صفویه ۳

امضا شده, 1395 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm

استنساخ

گالری تهران

استنساخ

نمایشگاه انفرادی, 11 آبان - 22 آبان

مقاله‌ای در دسترس نیست.