قاجار ۶


نمایشگاهها

گالری کاما | آرام مسلم زاده | Exhibition | استنساخ

گالری تهران

استنساخ

نمایشگاه انفرادی, 11 آبان - 22 آبان


آثار دیگر آرام مسلم زاده

گالری کاما | آرام مسلم زاده | ماه

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

ماه , 1396

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 150 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | مهر

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

مهر , 1396

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 150 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۱

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

قاجار ۱ , 1394

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۲

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

قاجار ۲ , 1394

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۳

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

قاجار ۳ , 1395

امضا شده, 1395 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۴

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

قاجار ۴ , 1394

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۵

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

قاجار ۵ , 1394

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۷

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

قاجار ۷ , 1393

امضا شده, 1393 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 120 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۸

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

قاجار ۸ , 1393

امضا شده, 1393 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 120 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | صفویه ۱

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

صفویه ۱ , 1396

امضا شده, 1396 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | صفویه ۲

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

صفویه ۲ , 1396

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | صفویه ۳

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌.1353)

صفویه ۳ , 1395

امضا شده, 1395 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm

آرام مسلم زاده

قاجار ۶ - 1394

رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1810231516411

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری