گالری تهران

گالری تهران

آنی

توران فرهت - نمایشگاه انفرادی (04 مرداد - 09 مرداد)

بیانیه

آنی از رویایی، آنی از یک حس، منظره، رویداد، همواره در خاطرمان می‌ماند.


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 80 x 100 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1398 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1398 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1396 رنگ روغن روی بوم 90 x 63 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1396 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 90 x 90 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1396 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 90 x 70 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 100 x 150 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 70 x 50 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1398 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1394 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 48 x 68 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1398 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌. 1326) بدون عنوان

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 130 cm