گالری تهران

گالری تهران

چشم انداز

غزال کاظمی - نمایشگاه انفرادی (15 تیر - 26 تیر)

بیانیه

تفاوت است میان ساختن و خلق کردن. می‌سازی و دوست ‌می‌داری، دوست می‌داری پس خلق می‌کنی... فرستادن پیش سرخ پوست ها نامش را بخوانند با این که از اتفاق همیشه می ترسید در خیالش سفر می کرد از جنگل به دریا از دریا به خرابه ها از خرابه ها به دشت سوار اسب های وحشی می شد کنار گوسفندان به روستا می رسید و شب در میان ستاره ها گم می شد. از تپه ها غلت می خورد کنار یاس های وحشی لبه صخر ها کنار دره ها به قعر زندگی فرو می رفت . برف می بارید پشت پنجره قدم می زد باران که میشد پشت میز. عاشق خورشید بود و از ماه دلهره می گرفت . صبح شد. چشمانش را بست به تخت برگشت می دانستند زاده بهار دادباخته تغییر است . نامش ـ آسمان – شد. غزال - کاظمی


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | غزال کاظمی | آرس

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) آرس

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 80 x 4.5 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | آردا

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) آردا

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | آریل

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) آریل

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | سیاه چاله

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) سیاه چاله

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 x 4.5 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | کهکشان

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) کهکشان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 90 x 180 x 4.5 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | ژئو

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) ژئو

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | هلیوس

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) هلیوس

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 80 x 120 x 4.5 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | هرمس

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) هرمس

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | ژوپیتر

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) ژوپیتر

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | فلک

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) فلک

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | غزال کاظمی | روستا

غزال کاظمی (ت‌.‌ت‌. 1362) روستا

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 200 x 100 x 4.5 cm


مقالات مرتبط

غزال کاظمی با لند اسکیپ به کاما می آید تی نیوز

غزال کاظمی با لند اسکیپ به کاما می آید تی نیوز

غزال کاظمی در «لند اسکیپ» تازه ترین نقاشی هایش را که بر اساس مجموعه شعر اش «زامبی» خلق کرده است به نمایش می گذارد.

15 تیر, 1397


غزال کاظمی با لند اسکیپ به کاما می آید شبستان

غزال کاظمی با لند اسکیپ به کاما می آید شبستان

غزال کاظمی در «لند اسکیپ» تازه ترین نقاشی هایش را که بر اساس مجموعه شعر اش «زامبی» خلق کرده است به نمایش می گذارد.

15 تیر, 1397