بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | Exhibition | بی نشان بی آدرس

گالری تهران

بی نشان بی آدرس

نمایشگاه انفرادی, 18 مرداد - 23 مرداد


آثار دیگر شهرزاد قاضی زاهدی

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 120 x 100 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 145 x 145 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 120 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 80 x 200 cm

گالری کاما | شهرزاد قاضی زاهدی | بدون عنوان

شهرزاد قاضی زاهدی (ت‌.‌ت‌.1340)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 230 x 100 cm

شهرزاد قاضی زاهدی

بدون عنوان - 1397

اکریلیک روی بوم 100 x 100 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1908060910251

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری