هاله


درباره اثر

در آثار او فرم‌ها و اشکال به شکلی خلاقانه خود را بیان می‌کنند. او با استفاده از الفبای فارسی و ترکیب‌بندی کلمات و ترکیب آنها بر اساس اصول طراحی و خوشنویسی، آثار هنری خود را به شیوه‌ای خلاقانه، با روندی جدید در خط‌نقاشی و استفاده از تکنیک‌های مخلوط رسانه‌ای و پودر تونر خلق می‌کند.


نمایشگاهها

گالری کاما | مصطفی نوربخش | Exhibition | از تونر تا معجزه

گالری تهران

از تونر تا معجزه

نمایشگاه انفرادی, 13 بهمن - 24 بهمن


آثار دیگر مصطفی نوربخش

گالری کاما | مصطفی نوربخش | ۱۳۵۷

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

۱۳۵۷ , 1383

امضا شده, 1383 چاپ 32 x 22.5 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | اخفش

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

اخفش

امضا شده پودر 25 x 38.5 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | شریان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

شریان , 1388

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | C1

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

C1

امضا شده تركيب مواد 13.5 x 23.5 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | C2

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

C2 , 1395

امضا شده, 1395 تركيب مواد 8.5 x 20 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | C3

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

C3 , 1395

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.3 x 21.5 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | C4

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

C4 , 1395

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.5 x 21.6 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | C5

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

C5 , 1395

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.5 x 22 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | C6

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

C6 , 1395

امضا شده, 1395 تركيب مواد 13.4 x 21.8 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | اسیر

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

اسیر , 1381

امضا شده, 1381 پودر 25 x 18.5 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | شانس

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

شانس , 1389

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی چوب 200 x 139 x 2 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | دال

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

دال , 1383

امضا شده, 1383 پودر 22 x 16.5 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | صحرا

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

صحرا , 1381

امضا شده, 1381 پودر 28 x 44 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | غبار

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

غبار , 1380

امضا شده, 1380 پودر 30 x 21 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | ماهی‌ها

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

ماهی‌ها , 1383

امضا شده, 1383 تركيب مواد 17 x 14 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | خداوند

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

خداوند , 1381

امضا شده, 1381 پودر 35 x 26 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | چشم بد

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

چشم بد , 1381

امضا شده, 1381 پودر 33.5 x 20 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | امید

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

امید , 1393

امضا شده, 1393 تركيب مواد - برجستگی روی مس 198 x 126 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | اسب‌ها

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

اسب‌ها , 1381

امضا شده, 1381 پودر 23.5 x 43.5 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بازنده

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

بازنده , 1386

امضا شده, 1386 پودر 100 x 70 x 3 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | جادو

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌.1347)

جادو , 1395

امضا شده, 1395 کلاژ 40 x 121 cm

مصطفی نوربخش

هاله - 1387

ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm امضا شده در پایین CoA no. 1706130943476

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری